Random image
Random image
Random image
Aantal bezoekers

Privacyverklaring
De Stichting Landschapsfonds Enschede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Landschapsfonds houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Contactgegevens
www.landschapsfondsenschede.nl
Contactpersoon: G. Meutstege
Postbus 10060, 7500 PB Enschede
Telefoon: 053-4317588
Email: info@landschapsfondsenschede.nl
De stichting heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Landschapsfonds Enschede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Locatiegegevens
• Eigendomsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens.

De Stichting Landschapsfonds Enschede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw aanvragen om een financiële bijdrage;
• U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.

De Stichting Landschapsfonds Enschede neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting Landschapsfonds Enschede) tussen zit.
Gebruikte computerprogramma’s.

De Stichting Landschapsfonds Enschede gebruikt geen bijzondere computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens.

De Stichting Landschapsfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden.

De Stichting Landschapsfonds Enschede verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies.

De Stichting Landschapsfonds Enschede gebruikt geen cookies.

Foto’s op website, in nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen.

De Stichting Landschapsfonds Enschede gebruikt op haar website, in nieuwsbrieven en in andere communicatiemiddelen geen foto’s of video’s waarop u herkenbaar in beeld bent, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail toestemming heeft gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Landschapsfonds Enschede. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren, voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@landschapsfondsenschede.nl.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Stichting Landschapsfonds Enschede neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

De Stichting Landschapsfonds Enschede heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Alle personen die namens de Stichting Landschapsfonds Enschede van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
– Degenen, die werken voor en binnen de Stichting Landschapsfonds Enschede zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
– Beveiligingssoftware voor de website, zoals een virusscanner en firewall.

Wijzigingen.

De Stichting Landschapsfonds Enschede behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring is door het bestuur van de Stichting Landschapsfonds Enschede vastgesteld op 23 januari 2019. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij wijzen u erop, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).